طلوع آسمان ارغواني
مدير عامل:کاظم درزي
ريئس هيئت مديره:سيد يحيي حسيني
کارگزار رسمي سفارت عراق
فروش پروازهاي چارتر در مسير نجف و بغداد